Jak wybrać kolor na elewację?

Gwarancja do 8 lat

Gwarancja dotycząca Profesjonalnego Systemu Ociepleń Budynków pod marką FOVEO TECH S

GwarantFabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zar. w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, nr KRS 0000060537,  Reklamacje należy zgłaszać do: FFiL.”Śnieżka” SA Centrum Obsługi Gwarancji, 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44, e-mail. reklamacje@sniezka.com, nr tel. (14) 680 55 52, fax: (14) 630 67 90. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Polski. Gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia uznania przez Gwaranta reklamacji za uzasadnioną, o ile wady te ujawnią się w czasie trwania ochrony gwarancyjnej (okresie gwarancji). Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja udzielana jest dla kompletnego systemu FOVEO TECH S zastosowanego do ociepleń  budynków nowych, jak również już istniejących co oznacza, że pojedyncze produkty Gwaranta zastosowane samodzielnie nie są objęte  gwarancją. Ponadto, gwarancja jest udzielana na konkretną wersję Systemu, co powoduje, że łączne wykorzystanie produktów z różnych wersji nie jest objęte niniejszą gwarancją.

Gwarancja dotyczy: 1) zgodności właściwości produktów Gwaranta pod marką FOVEO TECH wchodzących w skład konkretnej wersji kompletnego systemu FOVEO TECH S z parametrami i  danymi  zamieszczonymi na opakowaniach tych Produktów, w deklaracji właściwości użytkowych i w kartach technicznych tych produktów, 2) przyczepności do podłoża całego Systemu, 3) odporności na rozwarstwienie poszczególnych warstw całego Systemu, 4) trwałości właściwości izolacyjnych całego Systemu pod warunkiem zastosowania materiałów izolacyjnych zgodnie z Europejską Oceną Techniczną nr: ETA 15/0022.

Gwarant udziela gwarancji przede wszystkim pod 5 łącznymi warunkami:

  • zakupu produktów - wszystkich elementów Systemu w okresie nie dłuższym niż  6 miesięcy (liczonym jako okres pomiędzy dniem zakupu pierwszego elementu Systemu a dniem zakupu ostatniego elementu Systemu),
  • transportu, przechowywania i przygotowania produktów wchodzących w skład Systemu zgodnie z informacjami podanymi przez ich producentów,
  • instalacji Systemu (wykonaniu docieplenia) na terytorium Polski przez przedsiębiorcę zgodnie z zasadami instalacji i użytkowania produktów i Systemu przekazanymi przez sprzedawcę w załączeniu do produktów lub Gwaranta, a w przypadku robót prowadzonych na podstawie pozwolenia na budowę dodatkowo potwierdzenia  nadzoru i  odbioru  poszczególnych etapów prac oraz końcowego odbioru robót przez kierownika budowy w dzienniku budowy,
  • wykonania instalacji Systemu (wykonania docieplenia) w terminie 60 dni liczonym od dnia pierwszej czynności instalacyjnej tj. przyklejenia styropianu do ściany,
  • eksploatacji ocieplonego Systemem budynku w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu oraz zachowania w stanie niepogorszonym tych elementów tego Budynku, które mają wpływ na właściwości ocieplenia np. konserwacja elewacji (np. czyszczenie), naprawa niesprawnego orynnowania.

Okres gwarancji liczony od dnia zakończenia instalacji systemu FOVEO TECH S: wersja 1 Systemu – 8 lat, wersje 2 i 3 – 6 lat, wersje 4,5,6 Systemu – 5 lat. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta wynosi 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, a dla przypadków wymagających oględzin lub specjalistycznej ekspertyzy 60 dni.

Produkty wprowadzane do obrotu przez Gwaranta pod marką  FOVEO TECH  wchodzące w skład systemu FOVEO TECH S

Wersje Systemu - numer Zaprawy klejące do mocowania płyt styropianowych o symbolu Zaprawa klejąca do zatapiania siatki zbrojącej Siatka podtynkowa o symbolu Podkłady gruntujące pod tynki o symbolu Tynki - nr Grunty pod farby fasadow ozn. Farby fasadow ozn.
1 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PN 30 TN 30 Nie wyst. Nie wyst.
2 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PA 10 TPT40 Nie wyst. Nie wyst.
3 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PA 10, PN 30 TSS 25 Nie wyst. Nie wyst.
4 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PA 10 TA 11 Nie wyst. Nie wyst.
5 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PA 10 TM 10 GN 30  FN 30
6 KS10 , KS 20, KU 11, KU 21 KU 11, KU21 SW145 , SW 165 PA 10 TM 10 GT 20  FT 20

Produkty pozostałe innych producentów wchodzące w skład systemu FOVEO TECH S:

  1. Płyty styropianowe typu: EPS 70F oznaczenie wg. EN 13163: EPS-EN13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2 - DS(70;-)2-TR100
  2. Łączniki mechaniczne: Wkret-met - LFN Φ8 lub Φ10 mm, LFM Φ8 lub Φ10  mm), Bravoll (PTH-S i PTH-SX), Fisher (Termoz 8SV, 8U, 8UZ), KOELNER (KI8M, TFIX-8M), Ejotherm (NTU, STRU).

Pełny tekst warunków gwarancji dostępny w punktach sprzedaży oraz na stronie www.foveotech.pl.

Wyjaśnień dot. Systemu FOVEO TECH S udziela sprzedawca.