Klauzula informacyjna: Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów

Klauzula informacyjna: Przetwarzanie danych osobowych potencjalnych klientów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o., siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: Administrator).

Pani/Pana dane osobowe zebrane w zakresie podstawowych, publicznie dostępnych danych dotyczących Państwa działalności gospodarczej (nazwa przedsiębiorcy i lokalizacja prowadzenia działalności, adres strony www, adres e-mail, NIP, opinie o punkcie sprzedaży, średnia ocen o punkcie sprzedaży z Google, opinie klientów dot. punktu sprzedaży) przetwarzane będą w celu analizy rynku i poszukiwania partnerów handlowych zainteresowanych współpracą w obszarze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Śnieżka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest poszukiwanie i weryfikacja podmiotów w celu nawiązania współpracy.

Administrator może przekazywać Pani / Pana dane osobowe Pani/Pana odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w tym VASCO - Mateusz Waśko, 33-300 Nowy Sącz, ul. Warszewicza 6 oraz Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A., 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty, z którymi Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.

Przetwarzanie Państwa danych we wskazanym celu nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do jego osiągnięcia.

W wyjątkowych sytuacjach, w związku z wykorzystywaniem niektórych systemów IT, jest możliwy transfer danych do podmiotów z siedzibą w państwach trzecich; w takim przypadku powierzane dane są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z postanowieniami V rozdziału RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Tel: +48 14 699 72 60 E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com