Regulamin

Regulamin 
Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech 
przyjęty przez Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. w dniu 02.01.2021 roku

§ 1
Zasady ogólne Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech

 1. System Certyfikowanych Wykonawców zorganizowany jest przez spółkę pod firmą: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Gospodarczy pod numerem KRS 0000373430, NIP 8722387389, REGON 180632944, kapitał zakładowy 168 558 000,00 zł (dalej jako „Organizator Systemu” lub „Śnieżka ToC”).
 2. System Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech tworzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Wykonawca” lub „Przedsiębiorca”), którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystują produkty z serii Foveo Tech i mają status certyfikowanego wykonawcy marki Foveo Tech (dalej jako „Certyfikowany Wykonawca Foveo Tech” lub „Certyfikowany Wykonawca”) przyznany wskutek przyznania im przez Organizatora Systemu Certyfikatu Systemu Foveo Tech (dalej jako „System Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech” lub „System”).
 3. Certyfikat Systemu Foveo Tech (dalej jako „Certyfikat”) może zostać przyznany Wykonawcy po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Systemy Foveo Tech, o których mowa w niniejszym Regulaminie to zestawy produktów wchodzących w skład złożonych systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków objętych Europejską Oceną Techniczną.
 5. Przez przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech Wykonawca zawiera ze Śnieżka ToC umowę o udział w takim Systemie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz prawie cywilnym.
 6. W razie przyjęcia Wykonawcy do Systemu Śnieżka ToC może dokonać ponownej weryfikacji spełniania warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie bezpośrednio lub pośrednio (także na zasadzie „Tajemniczego Klienta”).

§ 2
Procedura certyfikacja, wniosek o przyjęcie do Systemu i o przyznanie Certyfikatu

 1. Certyfikat nadawany jest przez Organizatora Systemu po pozytywnym ukończeniu procedury certyfikacji przez Wykonawcę.
 2. Procedura certyfikacji prowadzona jest na wniosek Wykonawcy zainteresowanego przystąpieniem do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech.
 3. Wniosek o przyjęcie do Systemu i o przyznanie Certyfikatu należy złożyć wypełniając stosowny formularz na stronie internetowej www.foveotech.pl, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek składa się wyłącznie przez wypełnienie stosownego formularza na stronie www.foveotech.pl.
 4. Wniosek może złożyć wyłącznie Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator Systemu ma prawo zweryfikować wniosek pod względem prawdziwości danych, a także prawidłowości i kompletności uzupełnienia. O otrzymaniu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany we wniosku. W przypadku gdy Wykonawca poda nieprawdziwe dane, nie uzupełni wniosku w całości lub nie spełni wymagań niniejszego Regulaminu, wniosek zostanie odrzucony. O odrzuceniu i przyjęciu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres wskazany we wniosku lub telefonicznie na numer wskazany we wniosku.
 6. Nabór do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech ma charakter otwarty, z tym, że rejestracja i szkolenie odbywa się wyłącznie okresowo w terminie wskazanym przez Organizatora Systemu na stronie www.foveotech.pl.
 7. Ze względu na zasady Regulaminu oraz cykliczność szkoleń po odrzuceniu wniosku, nowy wniosek o którym mowa w § 2 ust. 3 może być złożony przez danego Wykonawcę po upływie co najmniej roku od dnia jego odrzucenia przez Organizatora Systemu.

§ 3
Warunki przyznania Certyfikatu

 1. Przyznanie Certyfikatu nastąpi po łącznym spełnieniu przez Wykonawcę następujących warunków:
  1. złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej o którym mowa w § 2 ust. 3, w tym wyrażenie zgód i złożenie oświadczeń przewidzianych przez organizatora systemu;
  2. prowadzenie w sposób legalny i aktywny działalności gospodarczej w branży budowlanej w zakresie ociepleń budynków w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego,
  3. dysponowanie zespołem składającym się co najmniej z 3 osób wykonujących prace związane z ociepleniem budynków,
  4. wykonanie w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3 minimum 2 prac elewacyjnych na terytorium RP z wykorzystaniem Systemu Foveo Tech;
  5. jest zarejestrowanym uczestnikiem programu Foveo Tech PRO+ w momencie złożenia wniosku którym mowa w § 2 ust. 3,
  6. zarejestrowanie w programie Foveo Tech PRO+ faktur z ostatnich 12 miesięcy z produktami marki Foveo Tech o minimalnej łącznej wartości punktów bonusowych wskazanych na stronie www.foveotech.pl w zakładce Certyfikacja Wykonawców,
  7. posiadanie przez Wykonawcę lub przez co najmniej jedną osobę, wchodzącą w skład jego zespołu o którym mowa w  lit. c) odpowiedniej znajomości sztuki budowlanej, co najmniej dwóch lat praktyki w wykonywaniu prac elewacyjnych oraz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania produktów marki Foveo Tech;
  8. udział Wykonawcy lub jego pełnomocnika w szkoleniu zorganizowanym przez Organizatora Systemu w pełnym wymiarze czasowym;
  9. potwierdzenie przed rozpoczęciem szkolenia o którym mowa w lit. h) chęci uczestniczenia w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech poprzez złożenie przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika podpisu pod wnioskiem o którym mowa w lit. a),
  10. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu organizowanego przez Śnieżka ToC sprawdzającego znajomość zagadnień prezentowanych podczas szkolenia o którym mowa w lit. h) powyżej.
 2. Potwierdzeniem spełniania warunków wskazanych w § 3 ust. 1 lit. b) będą stosowne oświadczenia, złożone przez Wykonawcę w treści wniosku o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. a). Podanie nieprawdziwych danych lub danych prawdziwych, ale wprowadzających w błąd wywołuje skutki co do odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wskazanego w § 3 ust. 1 skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie certyfikatu.

§ 4
Certyfikat i wynikające z niego uprawnienia

 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków wskazanych w § 3 ust. 1 Organizator Systemu wydaje Wykonawcy Certyfikat poświadczający przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech oraz udzielenie autoryzacji do występowania wobec innych podmiotów jako Certyfikowany Wykonawca Foveo Tech.
 2. Certyfikat będzie przyznawany na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. Data obowiązywania Certyfikatu wskazana jest w treści Certyfikatu. Obowiązywanie Certyfikatu może być wielokrotnie przedłużane pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Wraz z przyznaniem Certyfikatu Certyfikowany Wykonawca zostaje wpisany na listę Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech, a ponadto otrzymuje:
  1. możliwość posługiwania się w ramach swojej działalności gospodarczej określeniem „Certyfikowany Wykonawca Foveo Tech”;
  2. możliwość oferowania klientom przedłużonej gwarancji na System Foveo Tech S/W o dodatkowe 5 lat pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w gwarancji udzielonej przez Organizatora Systemu;
  3. spersonalizowane wizytówki - 100 sztuk;
  4. możliwość przekazania danych kontaktowych Certyfikowanego Wykonawcy Osobie Zainteresowanej w przypadkach określonych w § 4 ust. 6,
  5. wsparcie dedykowanego Doradcy Technicznego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  6. wsparcie ze strony Centrum Obsługi Gwarancji Organizatora Systemu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 4. Organizator Systemu - w zależności od dostępności środków marketingowych - może zapewnić Certyfikowanemu Wykonawcy wsparcie marketingowe w postaci materiałów np. wzornik - teczki, siatki na rusztowania, ubrania robocze z logo Foveo Tech, materiały drukowane oraz możliwość oznakowania samochodu firmowego naklejką dedykowaną.
 5. Organizator Systemu może zapewnić Certyfikowanemu Wykonawcy dostęp do profesjonalnych materiałów źródłowych służących komunikacji marki Foveo Tech tj. do logo, fotografii produktów, projektu wizytówki, rozwiązań graficznych, a także prawo do ich użycia we własnych działaniach marketingowych Certyfikowanego Wykonawcy pod warunkiem:
  1. zwrócenia się z pisemną prośbą o wyrażenie zgody na korzystanie i udostępnienie takich materiałów do Organizatora Systemu;
  2. zastosowania przekazanych materiałów w jakości, proporcjach, kolorach itp. niezmienionych względem przekazanych przez Organizatora Systemu,
  3. wcześniejszego zaakceptowania przez Śnieżka ToC projektów przekazów marketingowych Certyfikowanego Wykonawcy.
 6. Organizator Systemu przekazuje dane kontaktowe Wykonawcy w postaci imienia, nazwiska lub firmy, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej osobie, która skierowała zapytanie do Organizatora Systemu (dalej jako „Osoba Zainteresowana”) w następujących przypadkach:
  1. W razie otrzymania przez Organizatora Systemu zapytania dotyczącego możliwości skorzystania z usług Certyfikowanego Wykonawcy Organizator udostępnia dane kontaktowe Certyfikowanego Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie, w którym prace miałyby zostać wykonane według Osoby Zainteresowanej;
  2. W razie braku Certyfikowanego Wykonawcy w powiecie o którym mowa w lit. a), Organizator Systemu przekazuje Osobie Zainteresowanej dane kontaktowe wszystkich Certyfikowanych Wykonawców mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiatach sąsiadujących z powiatem w którym prace miałyby zostać wykonane według Osoby Zainteresowanej.
  3. W przypadku gdy w powiecie w którym prace miałyby zostać wykonane siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności posiada więcej niż jeden Certyfikowany Wykonawca, Organizator Systemu przekazuje Osobie Zainteresowanej dane kontaktowe wszystkich Certyfikowanych Wykonawców z tego powiatu.
 7. Organizator Systemu w żaden sposób nie zapewnia ani nie gwarantuje Certyfikowanemu Wykonawcy nawiązania jakiejkolwiek umowy z Osobą Zainteresowaną, a Osobie Zainteresowanej nie gwarantuje przyjęcia przez Certyfikowanego Wykonawcę zlecenia, jakichkolwiek warunków finansowych ani jakości wykonywanych przez niego prac. Rolą Organizatora Systemu jest wyłącznie przekazanie Osobie Zainteresowanej danych kontaktowych właściwego Certyfikowanego Wykonawcy lub Certyfikowanych Wykonawców.
 8. Prowadząc niezbędną komunikację na której opiera się System, na podany przez Wykonawcę numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej Organizator Systemu będzie, w miarę wystąpienia takich potrzeb, przesyłał niezbędne do uczestnictwa w Systemie informacje dot. organizowanych szkoleń, informacje dot. swojej oferty produktów i usług lub kontaktował się w sprawie nawiązania przez Wykonawcę kontaktu z potencjalnym inwestorem.
 9. Prowadzenie przez Organizatora komunikacji jest warunkiem uczestnictwa przez Wykonawcę w Systemie. Uniemożliwienie prowadzenia komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem lub żądanie Wykonawcy zaprzestania przesyłania komunikacji przez Organizatora stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 5
Przedłużenie uczestnictwa w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech

 1. Najpóźniej na 2 miesiące przed upływem terminu obowiązywania Certyfikatu Śnieżka ToC przesyła Certyfikowanemu Wykonawcy w wersji elektronicznej projekt wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Systemie do wypełnienia i złożenia przez Certyfikowanego Wykonawcę Organizatorowi Systemu przed wygaśnięciem Certyfikatu. Dla skutecznego przedłużenia uczestnictwa w Systemie Certyfikowany Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć, że:
  1. prowadzi w sposób legalny i aktywny działalność gospodarczą w branży budowlanej w zakresie ociepleń budynków w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego,
  2. dysponuje zespołem składającym się co najmniej z 3 osób wykonujących prace związane z ociepleniem budynków,
  3. wykonał w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 minimum 6 prac elewacyjnych na terytorium RP z wykorzystaniem Systemu Foveo Tech;
  4. jest zarejestrowanym uczestnikiem programu Foveo Tech PRO+ w momencie składania wniosku o przedłużenie certyfikatu oraz w trakcie trwania dotychczasowego certyfikatu
  5. zarejestrował w programie Foveo Tech PRO+ faktury z ostatnich 12 miesięcy z produktami marki Foveo Tech o minimalnej łącznej wartości punktów bonusowych wskazanych na stronie www.foveotech.pl w zakładce Certyfikacja Wykonawców
  6. posiada osobiście lub co najmniej jedna osoba, wchodząca w skład jego zespołu o którym mowa w lit. b) posiada odpowiednią znajomość sztuki budowlanej, co najmniej dwa lata praktyki w wykonywaniu prac elewacyjnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania produktów marki Foveo Tech.
 2. Brak przesłania prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku o którym mowa w § 5 ust. 1 skutkuje nieprzedłużeniem uczestnictwa w Systemie.
 3. Potwierdzeniem przedłużenia certyfikacji jest wydanie nowego Certyfikatu. Wszelkie uprawnienia i obowiązki związane z otrzymaniem Certyfikatu wskazane w niniejszym Regulaminie obowiązują również po przedłużeniu certyfikacji.

§ 6
Wykluczenie z Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech

 1. Organizator Systemu jest uprawniony do przeprowadzenia wobec Certyfikowanego Wykonawcy kontroli wykonywania prac elewacyjnych poprzez upoważnionego przedstawiciela.
 2. Organizator Systemu nie jest zobligowany do wcześniejszego informowania Certyfikowanego Wykonawcy o planowanej kontroli.
 3. Organizator Systemu może ponadto żądać złożenia wyjaśnień przez Certyfikowanego Wykonawcę w każdym czasie w każdej sprawie.
 4. Organizator Systemu uprawniony jest do wykluczenia Wykonawcy z Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech ze skutkiem natychmiastowym na podstawie oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej zawierającego wskazanie przyczyn uzasadniających wykluczenie w razie:
  1. uzasadnionej reklamacji wobec Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji,
  2. uzasadnionych skarg Klientów wobec Wykonawcy,
  3. braku aktywnego uczestnictwa w programie Foveo Tech PRO+ związanego z rejestracją w programie oraz cyklicznym wprowadzaniem faktur z produktami marki Foveo Tech,
  4. uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Wykonawcę czynu zabronionego pod rygorem odpowiedzialności karnej lub karno-skarbowej bądź czynu nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszenia któregokolwiek z warunków Regulaminu przez Certyfikowanego Wykonawcę, które nie zostanie usunięte w terminie 30 dni od dnia wezwania przez Śnieżka ToC,
  6. naruszenia któregokolwiek z warunków Regulaminu przez Certyfikowanego Wykonawcę mającego charakter nieusuwalny,
  7. powstaniem u Wykonawcy stanu uzasadniającego złożenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub objęcie go innym postępowaniem w zakresie niewypłacalności,
  8. zawieszenia działalności Wykonawcy dłuższego niż 8 miesięcy,
  9. likwidacji działalności Wykonawcy.
 5. W razie wykluczenia z Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech Wykonawca traci wszelkie uprawnienia związane z uczestnictwem w Systemie Certyfikowanych Wykonawców, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Korzystanie przez Wykonawcę z tych uprawnień po upływie obowiązywania Certyfikatu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§ 7
Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech

 1. Rezygnacja z uczestniczenia w Systemie Certyfikowanych Wykonawców jest możliwa w każdym czasie i wymaga złożenia Organizatorowi Systemu przez Certyfikowanego Wykonawcę oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Systemie Certyfikowanych Wykonawców w formie elektronicznej wysłanej na adres reklamacje@sniezka.com. Oświadczenie nie wymaga uzasadnienia. Zakończenie uczestniczenia w Systemie Certyfikowanych Wykonawców następuje z dniem wskazanym w oświadczeniu Certyfikowanego Wykonawcy, nie później jednak niż w dniu otrzymania oświadczenia przez Organizatora Systemu.
 2. Wraz z upływem okresu o którym mowa powyżej Wykonawca traci wszelkie uprawnienia związane z uczestnictwem w Systemie Certyfikowanych Wykonawców, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Korzystanie przez Wykonawcę z tych uprawnień po upływie obowiązywania Certyfikatu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§ 8
Ochrona własności intelektualnej Organizatora Systemu oraz dodatkowe obowiązki związane z uczestnictwem w Systemie Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech

 1. Logo marki Foveo Tech, fotografie produktów, rozwiązania graficzne stosowane dla marki Foveo Tech oraz inne materiały źródłowe służących komunikacji marki Foveo Tech stanowią dorobek intelektualny Organizatora Systemu, zaś wiele z tych elementów stanowi wartości prawnie chronione (dalej jako „IP”). Niedopuszczalne jest używanie tych elementów bez zezwolenia Organizatora Systemu jak również dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, z wyjątkiem proporcjonalnej zmiany wielkości. Organizator Systemu jest uprawniony do udzielenia Certyfikowanemu Wykonawcy określonych wskazówek w zakresie posługiwania się IP.
 2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora Systemu o wszelkich naruszeniach IP o których uzyskał jakąkolwiek wiedzę.
 3. Wykonawca należący do Systemu Certyfikowanych Wykonawców Foveo Tech zobowiązany jest do:
  1. stosowania we wszelkich wykonywanych pracach z wykorzystaniem produktów marki Foveo Tech informacji i wiedzy uzyskanej podczas szkoleń przeprowadzanych przez Organizatora Systemu;
  2. wykonywania prac elewacyjnych zgodnie ze sztuką budowlaną;
  3. promowania wyrobów marki Foveo Tech, dbania o poprawny wizerunek marki Foveo Tech oraz reputację Organizatora Systemu;
  4. odpowiedniego zapoznania z warunkami niniejszego Regulaminu, informacjami zdobytymi podczas szkolenia oraz zasadami aplikacji kompletnego systemu ociepleń pod marką Foveo Tech wszystkich swoich pracowników i współpracowników, a także przedsiębiorców z pomocą których wykonuje prace, a także do zobowiązania ich do przestrzegania tych warunków, informacji i zasad;
  5. prowadzenia dla obsługiwanych Klientów kompleksowego doradztwa w zakresie wyboru produktów marki Foveo Tech oraz udzielania porad w zakresie korzystania z tych produktów, zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez Organizatora Systemu;
  6. przestrzegania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad uczciwej konkurencji oraz przepisów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
 4. W razie zmian u Certyfikowanego Wykonawcy skutkujących brakiem osoby posiadającej odpowiednie przeszkolenie, Certyfikowany Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przeszkolenia aktualnego zespołu zgodnie z § 8 ust. 3 lit. d).

§ 9
Postanowienia różne

 1. Certyfikowany Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że jest samodzielnym podmiotem prawnym, niezależnym od Organizatora Systemu, a wszelkie prace wykonywane z wykorzystaniem produktów marki Foveo Tech wykonywane są wyłącznie w granicach jego odpowiedzialności. Organizator Systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek prace wykonywane przez Certyfikowanego Wykonawcę, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Organizatora Systemu wynikającej z gwarancji udzielanej na System Foveo Tech pod warunkiem spełnienia wszystkich wynikających z niego warunków.
 2. O wszelkich zmianach danych Certyfikowany Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Doradcę Technicznego Śnieżka ToC drogą pisemną lub elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powstania takiej zmiany. Brak takiego zawiadomienia powoduje w szczególności, że dane na Certyfikacie są nieaktualne i certyfikat może zostać uznany za nieważny przez Organizatora Systemu a doręczenie dokonane na poprzedni adres uważane jest za skuteczne.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych przekazanych w trakcie obowiązywania Certyfikatu, a także wszelkich innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę. Każda ze Stron jest zobowiązana do wykorzystania wspomnianych informacji wyłącznie w celu wynikającym z Regulaminu. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zobowiązań w zakresie poufności przez jedną ze Stron, druga strona będzie uprawniona do żądania naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony w każdym czasie przez Organizatora Systemu. Każda zmiana będzie podana do wiadomości w sposób wskazany w § 10 ust. 2.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.foveotech.pl
 3. Wszystkie wydane dotychczas przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie Certyfikaty, które z chwilą przejęcia obsługi Systemu przez Śnieżka ToC były ważne w świetle przepisów niniejszego Regulaminu, obowiązują po dniu 01.01.2021 r. i dotychczasowi Certyfikowani Wykonawcy Foveo Tech mogą się nimi posługiwać do momentu ich wygaśnięcia w dacie wskazanej w Certyfikacie.
 4. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli jakikolwiek przepis niniejszego Regulaminu jest lub w jakimkolwiek czasie stanie się, niezgodny z obecnym lub przyszłym przepisem prawa, lub orzeczeniem sądu, taki przepis będzie unieważniony lub zmodyfikowany przez wzajemne porozumienie Stron w celu uniknięcia takiej niezgodności. Sytuacja taka nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
 5. Sprawy sporne będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy Sąd w Rzeszowie.

Pliki do pobrania: