Wniosek o przyjęcie do Systemu i przyznanie Certyfikatu

UWAGA: PAMIĘTAJ DROGI WYKONAWCO: PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIONE DANE FIRMY ZAPEWNIĄ CI POPRAWNOŚĆ DANYCH NA CERTYFIKACIE I WIZYTÓWKACH KTÓRE OD NAS OTRZYMASZ!
PROGI PUNKTOWE NA ROK 2021
  • 3000 punktów bonusowych w przypadku wnioskowania o nowy certyfikat
  • 5500 punktów bonusowych w przypadku ubiegania się o przedłużenie wygasającego certyfikatu
1
2
Adres do korespondencji
3
4

Oświadczenie

Niniejszym, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1 składam wniosek o przyjęcie do Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH i o przyznanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym Systemie. Jednocześnie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorcy wskazanego w pkt. 1 oświadczam co następuje:

1.
Prowadzę w sposób legalny i aktywny działalność gospodarczą w branży budowlanej w zakresie ociepleń budynków w formie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej jako: „Śnieżka ToC Sp. z o.o.” lub „Administrator”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane celach związanych z organizacją Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH oraz realizacją bieżącej współpracy w ramach Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH, a także do realizacji celów marketingowych administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z organizacją, prowadzeniem oraz realizacją bieżącej współpracy w ramach Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, akceptacja Regulaminu Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH. Dane osobowe będą ponadto przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) dla celów podatkowych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości.
W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na rozpowszechnianie wizerunku i wybranych informacji w mediach, publikacjach, itp. w formie materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka ToC Sp. z o.o. związanych z organizacją i prowadzeniem Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody - art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego, abyś mógł/mogła wziąć udział w Systemie Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH.
Śnieżka ToC Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Śnieżka ToC Sp. z o.o., w tym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.
Twoje dane będą powierzane do przetwarzania Doradcom Inwestycyjnym Śnieżka ToC Sp. z o.o. (osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i obsługę klientów Zleceniodawcy) w celach związanych z Twoim uczestnictwem, a także w celach związanych z bieżącą współpracą w ramach Systemu Certyfikowanych Wykonawców FOVEO TECH. Ponadto Śnieżka ToC Sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres Twojego uczestnictwa w Systemie Certyfikowanych Wykonawców oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przedawnienia roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego. W przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na rozpowszechnianie wizerunku w mediach, publikacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpowszechniania w mediach, publikacjach, itp. materiałów informacyjnych i promocyjnych Śnieżka ToC Sp. z o.o., nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • wycofania udzielonej zgody;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: +48 14 699 72 60, E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com
Organizator Systemu ma prawo zweryfikować wniosek pod względem prawdziwości podanych danych, a także prawidłowości i kompletności uzupełnienia.

O otrzymaniu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

W przypadku gdy Wykonawca poda nieprawdziwe dane, nie uzupełni wniosku w całości lub nie spełni wymagań niniejszego Regulaminu, wniosek zostanie odrzucony.

O odrzuceniu i przyjęciu wniosku Organizator Systemu informuje Wykonawcę poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres wskazany we wniosku.